V/v thực hiện công tác kiểm định chất lượng, kiểm tra nội bộ và quy chế công khai ở các trường học trong huyện

V/v thực hiện công tác kiểm định chất lượng, kiểm tra nội bộ và quy chế công khai ở các trường học trong huyện

Số kí hiệu Số: 119 /PGDĐT-THCS
Ngày ban hành 15/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT
Người ký Khác

Nội dung

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.
 
          Thực hiện công tác kiểm định chất lượng, công tác kiểm tra nội bộ và quy chế công khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả là góp phần quan trọng tạo ra sự chuyển biến tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Xuất phát từ thực tế việc triển khai các hoạt động trên ở các trường học, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường MN, TH và THCS trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau:
I. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
          1. Tiếp tục xác định công tác kiểm định chất lượng là nhiệm vụ thường xuyên, bắt buộc trong năm học đối với các nhà trường, qua đó các nhà trường thấy được thực trạng chất lượng giáo dục của đơn vị mình để đưa ra những giải pháp tích cực thúc đẩy chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo.
          2. Tiến hành tự đánh giá nhà trường theo đúng quy trình, đảm bảo tính công khai, khách quan, trung thực. Trên cơ sở kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, Hội đồng tự đánh giá xây dựng cơ sở dữ liệu, thu thập thông tin minh chứng căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục (theo Thông tư 42/2012/TT- BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo) tự kiểm tra, tự xem xét, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng; viết báo cáo tự đánh giá theo đúng qui định (Việc mô tả hiện trạng theo các tiêu chuẩn, tiêu chí phải sát với nội hàm của chỉ số; xác định chính xác điểm mạnh, điểm yếu của nhà trường theo các tiêu chí để từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp...)
 3. Cập nhật phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục đầy đủ, kịp thời.
II. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
1. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban kiểm tra nội bộ trường học, các thành viên Ban kiểm tra nội bộ. Dưới sự điều hành trực tiếp của hiệu trưởng, ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra, tránh bệnh hình thức, đối phó, không hiệu quả. Ban kiểm tra nội bộ phối kết hợp chặt chẽ với ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý dứt điểm sau kiểm tra.
2. Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các kế hoạch trong năm học. Xử lý kết quả, báo cáo đánh giá toàn diện và đúc rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ cho những năm tiếp theo.
III. Công tác thực hiện quy chế công khai
1. Việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức, thời điểm quy định. 
2. Thông tin được công khai tại các cơ sở giáo dục và trên các trang thông tin điện tử phải chính xác, kịp thời, dễ dàng tiếp cận. 
(Thực hiện theoThông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
IV. Nội dung, kế hoạch kiểm tra các loại hồ sơ
1. Hồ sơ kiểm tra
Kiểm tra các loại hồ sơ: Hồ sơ kiểm tra nội bộ, hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục, hồ sơ thực hiện quy chế công khai trong 3 năm học (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)
1.1.  Hồ sơ kiểm tra nội bộ
- Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học;
- Các quyết định thành lập (quyết định Ban Kiểm tra nội bộ năm học, quyết định thành lập các tiểu ban,… có phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên);
- Các loại hồ sơ sổ sách theo dõi công tác kiểm tra nội bộ: theo dõi tiến độ kiểm tra trong kế hoạch; sổ theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; sổ theo dõi chuyên đề, sổ tiếp công dân; sổ theo dõi khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng,…;
- Các loại quyết định, biên bản kiểm tra, kết quả kiểm tra các nội dung theo kế hoạch (kiểm tra đối với các tổ, nhóm; kiểm tra đối với nhân viên hành chính; kiểm tra đối với giáo viên,…); biên bản xử lý vi phạm (nếu có);
- Danh sách cán bộ giáo viên được kiểm tra hàng năm;
- Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan (nếu có).
1.2. Hồ sơ kiểm định chất lượng
- Kế hoạch kiểm định chất lượng, báo cáo tự đánh giá, các loại phiếu đánh giá tiêu chuẩn, tiêu chí,…được in từ phần mềm;
- Các loại quyết định, biên bản kiểm tra, kết quả kiểm tra các nội dung theo kế hoạch
- Các văn bản chỉ đạo thực hiện
1.3. Hồ sơ thực hiện quy chế công khai
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
- Công khai thu chi tài chính
Lưu ý: Hồ sơ nộp về Phòng được sắp theo từng năm học, theo từng loại hồ sơ riêng, hồ sơ được bỏ vào từng kẹp hoặc bao có nhãn, có bảng tích kê hồ sơ kèm theo.
2. Thời gian, địa điểm kiểm tra
2.1. Thời gian: Dự kiến từ 15/5/2017 đến 25/5/2017 (chi tiết Phòng sẽ thông báo sau).
2.2. Địa điểm: Hội trường Phòng GD& ĐT
Nhận được công văn, Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 

 Nơi nhận:

 - Như kính gửi;
 - Lưu: VT; CM MN, TH, THCS, .

                              TRƯỞNG PHÒNG

                                 (Đã ký)
 
 
 
 
                               Lê Chí Thành
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số: 81/PGDĐT 01/03/2018 Về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho Giải bóng chuyền nữ Ngành Giáo dục năm 2018
Số: 27/PGDĐT-TCCB 24/01/2018 V/v đăng ký bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Số: 15 /PGD -TĐKT 12/01/2018 V/v Hướng dẫn công tác bình xét
thi đua học kì I năm học 2017-2018
Số: 289 /PGDĐT-PCGD 09/10/2017 V/v Kiểm tra PCGD, XMC năm 2017
Số:16 /CT-LĐLĐ 05/10/2017 Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Đức Thọ về việc chuẩn bị cho Đại hội công đoàn huyện Đức Thọ lần thứ XIII, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2017),
Số: 1702/ BCĐ-PCGD, XMC 11/09/2017 V/v hướng dẫn một số nội dung
công tác PCGD-XMC
Số: 277 /PGDĐT 04/10/2017 V/v hướng dẫn cập nhật thông tin vào phần mềm Epmis
PGDĐT -MN 14/08/2017 V/v Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV hè 2017
Số: 323/CV-BVSTBPN 17/04/2017 Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các trường thực hiện báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Số: 124 /PGDĐT 20/04/2017 V/v kiểm tra, đánh giá xanh – sạch – đẹp các trường MN, TH, THCS
Số:630/BGDĐT-NGCBQLGD 16/02/2012 V/v hướng dẫn đánh giá,
xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX
Số: 3619/BGDĐT-NGCBQLGD 02/06/2011 V/v Hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số
17/2011/TT-BGDĐT
Số: 159/PGDĐT 15/05/2017 V/v hướng dẫn cập nhật dữ liệu PCGDMN TE5T thời điểm tháng 5/2017
Số: 60 /CV-CĐGD 13/05/2017 Hướng dẫn họp tổng kết
cụm thi đua công đoàn, năm học 2016 - 2017
Số: 122 /PGDĐT 17/04/2017 Thực hiện công văn số 351/SGDĐT-VP ngày ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà tĩnh về việc giới thiệu các tấm gương cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu;
XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay90
  • Tháng hiện tại2,510
  • Tổng lượt truy cập460,968
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây