KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017- 2018

KẾ HOẠCH
Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017- 2018

Số kí hiệu Số: /KH-PGD
Ngày ban hành 19/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT
Người ký Khác

Nội dung

UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
          
Số:        /KH-PGD
      
Đức Thọ, ngày  19  tháng 9  năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017- 2018
 
 
 

Căn cứ nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT huyện Đức  Thọ;
Căn cứ tình  hình thực tế Phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng năm học  2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
Động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chủ động, sáng tạo, thi đua “Dạy tốt-Học tốt”, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác trong năm học; chủ động phát hiện nhân tố mới, nhân rộng điển hình, gương người tốt việc tốt, tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp.
Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013; các  văn bản hướng dẫn của các cấp và của ngành giáo dục và đào tạo về công tác thi đua khen thưởng.
Củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng, tạo sự thống nhất, ổn định, gọn nhẹ, hiệu quả. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của ngành giáo dục  theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Phát động phong trào thi đua khen thưởng theo Công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020; Phong trào thi đau “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.
 
2. Yêu cầu
Các đơn vị, trường học tập trung công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng; chủ động xây dựng kế hoạch phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực, cụ thể,        tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.”
Tổ chức các đợt thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề; thực hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.
          II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018
Trên cơ sở những kết quả bước đầu đạt được trong năm học 2016 - 2017 về việc triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành, năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội, Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh  lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ XXIX; Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của huyện Đức Thọ đến năm 2020.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018
1. Quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng; các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn của các cấp và của ngành giáo dục và đào tạo về công tác thi đua khen thưởng.
2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ nội dung thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của nhà trường và của địa phương. Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; Phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, sâu rộng, hiệu quả tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua như sau:
- Xây dựng các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên
tiến; quan tâm động viên, khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm đến người trực tiếp giảng dạy, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyển biến tích cực so với năm học trước; các đơn vị và nhà trường chủ động xây dựng các tiêu chí phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, bảo đảm thiết thực, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ, thúc đẩy phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt".
- Động viên, biểu dương, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích trong các phong trào thi đua theo Luật Thi đua, khen thưởng. Đồng thời đề xuất và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích cao trong các đợt thi đua.
- Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể trong việc vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia  thi đua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua đã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của ngành.
- Kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng trong các năm học bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần để đảm bảo những người làm công tác này phải thực sự gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tâm huyết, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật.
3. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tư vấn giúp  của Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành đối với phong trào thi đua của các đơn vị trường học. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng.
4. Đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua, xây dựng phương hướng công tác thi đua, khen thưởng cho những năm học tiếp theo.
IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua,  trọng tâm là phong trào thi đua
  Dạy tốt-Học tốt- Quản lý giỏi”, tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh; thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2017.
Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú ý khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm đến người trực tiếp giảng dạy, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyển biến tích cực so với năm học trước. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.
Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn tới.
V. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017
 
Thời gian
Nội dung công việc
Tháng 9 - Kiện toàn Ban Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018
- Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 cho các đơn vị trực thuộc;
- Hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2017-2018
- Xây dựng kế hoạch Thi đua – Khen thưởng năm học 2017-2018
Tháng 10 -  Tổng hợp danh sách đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2017 - 2018 của các tập thể, cá nhân;
- Đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 gửi Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở GD&ĐT
- Hướng dẫn viết SKKN, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018
Tháng 11 - Tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ công tác TĐ-KT năm học 2017 - 2018;
Tháng 12 - Đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018 của cơ quan Phòng nộp về UBND nhân dân huyện
 
Tháng 1 - Tiếp thu hướng dẫn viết, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018.
- Thu kết quả đánh giá thi đua cụm trước ngày 13/01/2018
- Tham mưu với UBND huyện thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục, đề tài nghiên cứu khoa học cấp huyện
 
Tháng 2 - Tổ chức chấm và chọn những đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng tốt nộp về Sở
 
Tháng 3  
- Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua trong năm học để có các giải pháp trong công tác chỉ đạo kịp thời đảm bảo kế hoạch.
 
Tháng 4 - Tiếp tục rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua trong năm học để có các giải pháp trong công tác chỉ đạo kịp thời đảm bảo kế hoạch.   Đồng thời kiểm tra đôn đốc, tư vấn giúp đỡ các đơn vị trong việc thực hiện các nội dung  đăng ký theo các danh hiệu thi đua.
Tháng 5 - Tổng hợp Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực công tác đối với các đơn vị trực thuộc.
-Thu hồ sơ thi đua, khen thưởng của các đơn vị trực thuộc
Tháng 6 - Tổng hợp kết quả, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các đơn vị trực thuộc
- Hội đồng thi đua khen thưởng ngành họp bình xét thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân năm học 2017-2018
- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện
- Nộp hồ sơ khen thưởng về Sở GD&ĐT
Tháng 7 - Hoàn thiện hồ sơ tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp tỉnh
- Phối hợp với Phòng nội vụ huyện Đức Thọ nộp hồ sơ thi đua khen thưởng cấp tỉnh và khen cấp Trung ương về Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Sở nội vụ
Tháng 8 Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khen thưởng cao theo hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Sở nội vụ
 
          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào kế hoạch này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường MN, TH, THCS  trong huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 của đơn vị mình. Tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch; phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, theo dõi đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt ra.
Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị gửi về Phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ qua hộp thư điện tử Email: Thethoai@gmail.com trước ngày 20/10/2017 để theo dõi, tổng hợp.
2. Đề nghị các đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước để nâng cao nhận thức đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học; kịp thời nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước. Chủ động xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về gương “Người tốt – việc tốt” và đăng tải trên website của trường mình. Làm tốt việc bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực cho phong trào thi đua của ngành phát triển sâu rộng, bền vững và đạt hiệu quả cao.
3. Giao bộ phận thường trực thi đua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng ngành.
Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 của Phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng lịch./.
 
*Nơi nhận:
 - Lãnh đạo, CV Phòng;
 - Hiệu trưởng các trường;                                               
 - Lưu  VT, TĐKT.
 
           Q. TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
Trịnh Hồng Mạnh


 

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay166
  • Tháng hiện tại2,586
  • Tổng lượt truy cập461,044
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây