Hướng dẫn họp tổng kết cụm thi đua công đoàn, năm học 2016 - 2017

Hướng dẫn họp tổng kết
cụm thi đua công đoàn, năm học 2016 - 2017

Số kí hiệu Số: 60 /CV-CĐGD
Ngày ban hành 13/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT
Người ký Khác

Nội dung

Kính gửi: - Cụm trưởng các cụm thi đua thuộc CĐGD huyện;
- Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.
 
      Thực hiện ý kiến chỉ đạo, tư vấn của Đoàn kiểm tra Khối thi đua CĐGD Hà Tĩnh năm học 2016 – 2017, đồng thời để việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động các công đoàn cơ sở, cũng như công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017đảm bảo đúng chất lượng, hiệu quả; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện hướng dẫn các cụm thi đua công đoàn, các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Họp đánh giá hoạt động, bình xét thi đua các công đoàn cơ sở
1.1. Thời gian, cách thức thực hiện
- Thời gian: Theo lịch gửi kèm.
- Đồng chí Cụm trưởng các cụm thi đua chủ trì cuộc họp cụm thi đua để kiểm tra, đánh giá hoạt động, bình xét thi đua, xếp loại đối với từng công đoàn cơ sở đoàn trong cụm.
1. 2. Công tác chuẩn bị của các công đoàn cơ sở
a) Đối với công đoàn cơ sở
- Báo cáo hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017 (4 bản);
- Các loại hồ sơ công đoàn theo quy định;
- Bản tự đánh giá xếp loại công đoàn theo mẫu (4 bản);
- Bản tự đề xuất thi đua của tập thể, cá nhân theo mẫu (4 bộ).
Lưu ý: Báo cáo hoạt động, Bản tự đánh giá xếp loại và Bản đề xuất danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải được các chủ tịch công đoàn thông qua cấp ủy, BGH nhà trường, bàn bạc thống nhất trong BCH công đoàn.
b) Đối với Cụm trưởng
+ Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong cụm tiến hành tự chấm điểm, đánh giá, phân loại, hoàn thành hồ sơ gửi về Cụm trưởng đúng thời gian; tổng hợp kết quả tự chấm điểm, phân loại của từng công đoàn cơ sở trong cụm để làm cơ sở cho việc đánh giá, bình xét thi đua.
+ Chuẩn bị các nội dung liên quan, bố trí hội trường và mời các đơn vị trong cụm dự họp.
+ Hoàn chỉnh các hồ sơ cuộc họp (theo mẫu gửi kèm – tuyệt đối không thay đổi mẫu) và gửi về Thường trực CĐGD huyện (đồng chí Trần Hà Chính, Phó Chủ tịch CĐGD huyện cả bản cứng và bản mềm: qua email phchinhpgd@gmail.com) trước ngày 27/5/2017.
c) Dự kiến số lượng đề xuất hình thức khen thưởng tại mỗi cụm
  LĐLĐ tỉnh tặng BK LĐLĐ huyện tặng GK CĐGD Hà Tĩnh tặng GK Ghi chú
Tập thể 2 5 1 Xếp theo thứ tự
Cá nhân 2 5 1
1.3. Dự kiến chương trình làm việc tại các cụm
TT  Nội dung  Người thực hiện Thành phần tham gia  Dự kiến thời gian làm việc
1  Giới thiệu nội dung buổi làm việc - Đồng chí UV BCH phụ trách - Đoàn kiểm tra;
- UV BCH CĐGD tại cụm;
- Tất cả chủ tịch CĐCS trong cụm.
3 – 5 phút
2
 
- Kiểm tra chéo qua báo cáo, hồ sơ, các hoạt động thực tế;
- Thống nhất đề xuất thi đua cuối năm cho các tập thể, cá nhân trong cụm.
- Đồng chí UV BCH phụ trách Như trên 90 – 120 phút
 
Đoàn kiểm tra xem xét báo cáo hồ sơ; khảo sát thực tế; tư vấn cho công đoàn cơ sở - Thành viên đoàn kiểm tra (theo sự phân công của trưởng đoàn)  Như trên
3 Đánh giá, hướng dẫn các nội dung - Thường trực Công đoàn Ngành - Như trên;
- Kính mời Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng các trường tham gia.
30 – 45 phút
Kinh phí tổ chức họp: Công đoàn Giáo dục huyện hỗ trợ mỗi cụm 500.000 (năm trăm nghìn đồng) trong nguồn chi hoạt động chung; Phần còn lại do các công đoàn cơ sở trong cụm thống nhất đóng góp, Công đoàn Giáo dục huyện giao các cụm trưởng thực hiện.
2. Công tác kiểm tra của Công đoàn Giáo dục huyện
2.1. Đối tượng kiểm tra
Tất cả các công đoàn cơ sở trực thuộc, trừ các đơn vị đã được Khối thi đua CĐGD Hà Tĩnh kiểm tra (Mn Yên Hồ, Th Thị Trấn, Th Đức Long, THCS Hoàng Xuân Hãn).
2.2. Nội dung, hình thức kiểm tra
- Các mặt hoạt động của công đoàn cơ sở;
- Kiểm tra qua báo cáo, hồ sơ và khảo sát thực tế tại các đơn vị.
2.3. Thời gian, địa điểm kiểm tra
- Khảo sát thực tế tại các đơn vị: từ 16/5 đến 23/5;
- Kiểm tra hoạt động qua hồ sơ, báo cáo: Để thuận lợi trong việc phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ, CĐGD hiện sẽ tiến hành công tác kiểm tra tại các cụm cùng với thời gian và địa điểm các cụm tiến hành họp đánh giá, bình xét thi đua cuối năm (thành phần đoàn kiểm tra theo Quyết định của Ban Thường vụ CĐGD huyện. Các cụm trưởng căn cứ yêu cầu công việc và hướng dẫn của CĐN chuẩn bị tốt các điều kiện để công việc hoàn thành, đạt kết quả cao.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về việc đánh giá hoạt động, bình xét thi đua cuối năm 2016 – 2017 và thông báo kế hoạch kiểm tra của CĐGD huyện, đề nghị các cụm trưởng, chủ tịch công đoàn cơ sở báo cáo với chi ủy, chi bộ và tham mưu, phối hợp với chuyên môn thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:                                                                                                   
- Như kính gửi (t/h);
- TT LĐLĐ huyện (b/c);                                 
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Hiệu trưởng MN, TH, THCS (p/h);
- Lưu: VT, CĐGD.
 
                    TM. BAN THƯỜNG VỤ
                      CHỦ TỊCH
 
 
                             (đã ký)
 
  ­­­­­­­­­  
                          Trịnh Hồng Mạnh


 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số: 81/PGDĐT 01/03/2018 Về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho Giải bóng chuyền nữ Ngành Giáo dục năm 2018
Số: 27/PGDĐT-TCCB 24/01/2018 V/v đăng ký bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Số: 15 /PGD -TĐKT 12/01/2018 V/v Hướng dẫn công tác bình xét
thi đua học kì I năm học 2017-2018
Số: 289 /PGDĐT-PCGD 09/10/2017 V/v Kiểm tra PCGD, XMC năm 2017
Số:16 /CT-LĐLĐ 05/10/2017 Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Đức Thọ về việc chuẩn bị cho Đại hội công đoàn huyện Đức Thọ lần thứ XIII, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2017),
Số: 1702/ BCĐ-PCGD, XMC 11/09/2017 V/v hướng dẫn một số nội dung
công tác PCGD-XMC
Số: 277 /PGDĐT 04/10/2017 V/v hướng dẫn cập nhật thông tin vào phần mềm Epmis
PGDĐT -MN 14/08/2017 V/v Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV hè 2017
Số: 323/CV-BVSTBPN 17/04/2017 Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các trường thực hiện báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Số: 119 /PGDĐT-THCS 15/04/2017 V/v thực hiện công tác kiểm định chất lượng, kiểm tra nội bộ và quy chế công khai ở các trường học trong huyện
Số: 124 /PGDĐT 20/04/2017 V/v kiểm tra, đánh giá xanh – sạch – đẹp các trường MN, TH, THCS
Số:630/BGDĐT-NGCBQLGD 16/02/2012 V/v hướng dẫn đánh giá,
xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX
Số: 3619/BGDĐT-NGCBQLGD 02/06/2011 V/v Hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số
17/2011/TT-BGDĐT
Số: 159/PGDĐT 15/05/2017 V/v hướng dẫn cập nhật dữ liệu PCGDMN TE5T thời điểm tháng 5/2017
Số: 122 /PGDĐT 17/04/2017 Thực hiện công văn số 351/SGDĐT-VP ngày ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà tĩnh về việc giới thiệu các tấm gương cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu;
XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay158
  • Tháng hiện tại2,578
  • Tổng lượt truy cập461,036
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây